Kartiranja i praćenje stanja morskih vrsta i staništa te istraživanje i prikupljanje uzoraka

Društvo kao svoju gospodarsku djelatnost pruža usluge istraživanja morskih staništa i vrsta.

Izrada i provedba kartiranja te programa praćenja stanja morskih vrsta i staništa.


Praćenje stanja naselja posidonije i istraživanje plavog ugljika u naseljima morskih cvjetnica


Praćenje stanja zajednica riba u morskih zaštićenih područja i na lokacijama od posebnog interesa.


Praćenje stanja bentoskih zajednica s naglaskom na strogo zaštićene i komercijalno važne vrste.

Prikupljanje uzoraka divljih svojti te njihovih dijelova i derivta u skladu s nadležnim zakonima i pravilnicima.

Sukladno članku 9. Statuta udruge Društvo istraživača mora – 20000 milja, Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ugovaranjem usluga Društva doprinosite razvoju udruge, podupirete njegovo djelovanje te zajedno s članovima Društva radite na ostvarivanju ciljeva i svrhe.