Društvo 20000 milja u projektu “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru” kroz 2021. godinu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koordinira provedbu aktivnosti očuvanja periske u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, koje se provode kroz tri potprojekta koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nositelji potprojekata su Javna ustanova „More i krš“ (za južni dio hrv. dijala Jadrana), Javna ustanova Park prirode „Telašćica“ (za srednji dio hrv. dijela Jadran) i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“ (za sjeverni dio hrv. dijela Jadran), koji koordiniraju i provode aktivnosti očuvanja periske na regionalnoj razini, u suradnji s partnerima. Društvo istraživača mora - 20000 milja službeni je partner koordinatoru za srednji dio hrv. dijela Jadran, JU Park prirode „Telašćica“ te je uz aktivnosti s njima provodila aktivnosti projekta za javne ustanove na području Istarske i Primorsko - goranske županije - JU Kamenjak, JU Natura Histrica i JU Natura PGŽ koji su službeni partneri koordinatoru JU NP Brijuni. Uz prikupljanje i provjeru dojava o...

Više

Prva provedba programa “MLADI MISLE (NA) PLAVO” na Silbi

U sklopu projekta „Misli (na) plavo" na Silbi je održana prva provedba edukativnog programa za mlade "MLADI MISLE (NA) PLAVO". Od srijede do nedjelje (20. do 24. listopada), ugostili smo 15 učenika Srednje škole Obrovac koji su nam bili sudionici prve provedbe tripartitnog edukativnog programa MLADI MISLE (NA) PLAVO koji smo provodili na Silbi. Uz red igara, predavanja, praktičnih vježbi zajedno smo savladali sedam principa #oceanliteracy kroz popularizaciju važnosti STE(A)M-a u tome. Zajedno smo učili kako mi utječemo na more i kako ono na nas te se nadamo da će našim korisnicima ovo iskustvo ostati dugo u pozitivnom sjećanju te će kroz svoj život nastaviti misliti (na) plavo. Cilj provedbe programa je podizanje razine znanja i razvijanja svijest o zaštiti morskog okoliša, važnosti znanja o moru, prirodoznanstvenoj i „oceanskoj pismenosti“ kroz STE(A)M. Upoznavanje učenika s konceptom globalnih ciljeva održivosti s posebnim naglaskom na cilj 14 Očuvanje vodenog svijeta (SDG 14...

Više

Održali smo radionicu za razvoj i osmišljavanje edukativnog programa MLADI MISLE (NA) PLAVO

U sklopu projekta „Misli (na) plavo" održana je radionica za razvoj i osmišljavanje edukativnog sadržaja za popularizaciju STE(A)M područja kroz prizmu znanosti o moru i tehnologije među mladima. Radionica je održana 15., 16. i 17. listopada, u prostorijama u kojima djeluje Društvo 20000 milja u Zadru a okupilo je, uz članove Društva i predstavnike partnerskih organizacija i srednjoškolske formalne edukatore, kako bi zajedničkim snagama radili na nacrtu edukativnog programa za popularizaciju STE(A)M područja kroz prizmu znanosti o moru i tehnologije među mladima. Također se na radionici osmišljavao mobilnih edukativnih postava u ronilačkom brodu (koji je ustupljen na korištenje za potrebe projekta) i u kamp prikolici koja se nabavlja u sklopu projekta a služit će za edukaciju velikog broja djece o važnosti mora diljem Hrvatske. Prvi dan radionice posvetili smo projektu, viziji programa, nabavi opreme i njenom korištenju kroz projektne aktivnosti Drugi dan smo se posvetili odgojno - obrazovnim ishodima programa...

Više

Misli (na) plavo predstavljen na virtualnoj konferenciji stručnjaka za edukaciju o moru – EMSEA 2021

Sudjelovali smo na konferenciji "European Marine Science Educations Association" (EMSEA) koja se održala 7-og i 8-og listopada 2021. godine preko platforme Zoom i Whova Ovogodišnja konferencija je bila osma po redu u organizaciji EMSEA, a povezuje stručnjake za znanje o moru ili "Ocean literacy" sa edukatorima o moru. Prvog dana konferencije održano je predavanje glavnog govornika Dr. Emma McKinely sa sveučilišta u Cardiffu o razumijevanju istraživanja društvenih znanosti o moru te usmene prezentacije o istraživanjima edukacije o moru i morskim pričama, a zatim prezentacija postera i radionica na temu digitalnih vještina. Na konferenciji je Društvo 20000 milja predstavilo svoj veliki dvogodišnji projekt "Misli (na) plavo" koji za cilj ima edukaciju školske populacije i javnosti o važnosti znanja o moru kroz popularizaciju STEAM - a i principe "Ocean literacy" -a. Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57...

Više

Društvo predstavilo projekt “Misli (na) plavo” i incijativu ZPMO na konferenciji o znanju o moru na otoku Krku

Sudjelovali smo na konferenciji "Pismenost (poznavanje i razumijevanje funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora" koja se održala na otoku Krku, od 9-og do 11-og rujna 2021. godine. Znanstveno - stručni skup organizirali su udruga Eko - Kvarner te Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, a suorganizator bio je grad Krk. Konferencija je održana s ciljem razmatranja razine pismenosti o oceanima, s koncentracijom na jadransko more te negativnim utjecajima koje ljudske djelatnosti i klimatske promejene mogu imati na morske ekosustave. Poseban naglasak konferencije bio je na razmatranju stanja pismenosti u školskoj populaciji te na provođenju plavog gospodarstva na području Republike Hrvatske. Jadran je poluzatvoreno i plitko more te je izrazito osjetljivo na sve intnezivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno odnosno temeljna znanja o povezanosti Jadrana i Sredozemnog mora kroz cjelovito...

Više