Istraživanje mikroplastike u sedimentu Jadrana (2015-2016)

Mikroplastika u morskom okolišu neistražen je fenomen u istočnom Jadranu. Najpogodnije stanište za istraživanje istaložene mikroplastike je sedimentno dno koje smo iskoristili za početne analize mikroplastike u morskom okolišu naše obale Jadrana. Uzorke sedimenta prikupljali smo u Parku prirode Telašćica i definira po prvi put količinu i vrstu plastičnog otpada (mikroplastike) u plitkomorskim sedimentima. Istraživanje je organizirano u sklopu diplomskog rada članice Društva u suradnji sa znanstvenicima i istraživačima BsRC iz Italije i Prirodoslovnog – Matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Rezultati istraživanja publicirani u radu Blašković A. i sur. (2017) Plastic litter in sediments from the Croatian marine protected area of the natural park of Telašćica bay (Adriatic Sea). Marine Pollution Bulletin 114:583–586.